Særligt om linking på internettet


Kræver det tilladelse at linke til materiale som rettighedshaverne har lagt tilgængeligt på internettet?
En bibliotekar havde på en forenings hjemmeside fundet en filmoptagelse fra YouTube. Det fremgik, at foreningen havde brugsret til optagelsen, mens den journalist, der stod bag, havde ophavsretten. Det fremgik videre, at det var journalisten, der selv havde lagt filmen på Youtube. Bibliotekaren ønskede oplyst, i hvilket omfang hun var berettiget til at gengive filmen på egen hjemmeside uden tilladelse fra journalisten og/eller foreningen. UBVA rådgav om, at det efter EU-Domstolens såkaldte ”Svensson”-dom fra 2014 ikke kræver tilladelse at linke til beskyttet stof, der er lagt ud på nettet af rettighedshaverne eller med deres tilladelse. Det gælder uanset om linket har karakter af et ”embedded link”, sådan så det ser ud, som om det stof, der linkes til, befinder sig på den hjemmeside, der linkes fra, jf. nærmere UBVAs informationsbog ”Ophavsret for begyndere” s. 81 ff. Bibliotekaren var derfor berettiget til at lægge filmen ud på sin egen hjemmeside som et ”embedded link”, uden at det krævede tilladelse fra foreningen og/eller journalisten.

Besvaret d. 07-10-2014
AC Sagsnummer 2014-731


Er det tilladt at linke til en film, som man lavede for sin tidligere arbejdsgiver, der nu er offentlig tilgængelig?
Forbundet Kommunikation og Sprog spurgte UBVA, om det krænker ophavsretsloven, at et medlem på sin LinkedIn-profil linker til en film, hun har været med til at producere for en tidligere arbejdsgiver, og som nu er lagt på nettet af en kunde, der har købt filmen.

UBVA rådgav om, at det før i tiden var omdiskuteret inden for ophavsretten, i hvilket omfang linking til ophavsretligt beskyttet stof er en ophavsretskrænkelse, som kræver tilladelse fra rettighedshaverne. Nu har EU-Domstolen imidlertid afgjort, at det er tilladt at linke til stof, der er lagt ud på nettet af rettighedshaveren eller med hans tilladelse. Det gælder ifølge dommen, uanset om linkingen har karakter af ”embedded linking”, dvs. en form for linking, hvor det ser ud, som om det værk, man linker til, befinder sig på ens egen hjemmeside. Se nærmere C-466/12 2014 (Svensson).

I denne sag er det derfor ikke en krænkelse, at medlemmet linker til filmen på sin LinkedIn-profil.

Besvaret d. 01-12-2014
AC Sagsnummer 2014-830


Må man gerne linke til ophavsretligt beskyttede artikler på internettet?
UBVA blev spurgt, om det er i strid med ophavsretten at linke til ophavsretligt beskyttede artikler, som er frit tilgængelige på en forenings hjemmeside.

UBVA vejledte om, at det følger af EU-Domstolens retspraksis, at en linking ikke indebærer en krænkelse af ophavsretten, hvis dét der linkes til allerede er udgivet med tilladelse fra ophavsmanden. Hvis det der linkes til allerede er udgivet, men uden tilladelse fra ophavsmanden, da skal man vurdere, hvorvidt den som linker har vinding for øje, eller ej.

Hvis den der linker ikke har haft vinding for øje, da er der ikke tale om en ophavsretlig krænkelse, hvis linkingen er sket i god tro og at den der linkede ikke med rimelighed kunne vide, at værket var blevet offentliggjort uden tilladelse fra ophavsmanden.

Hvis den som linker derimod har haft vinding for øje formodes det, at linkingen er sket med fuld kendskab til et ophavsretligt beskyttet værk, og den der linker skal altså føre den nødvendige kontrol med, at det nu også er offentliggjort med ophavsmandens tilladelse. Hvis værket ikke er udgivet med ophavsmandens samtykke er der altså tale om en krænkelse.

Besvaret d. 07-08-2016
AC Sagsnummer S-2016-534


Er det tilladt at linke til materiale lagt tilgængeligt af rettighedsindehaveren?
En bibliotekar ønskede oplyst, om en konkret beskrivelse af lovligheden af linking på en hjemmeside var korrekt i forhold til gældende dansk ophavsret. Det fremgik bl.a. af beskrivelsen, at det ikke var tilladt at bruges ”framing” i forbindelse med linking. UBVA vejledte om, at EU-Domstolen for nylig har fastslået, at det er tilladt at linke til materiale, der er lagt lovligt ud på internettet af rettighedshaverne eller med tilladelse fra dem, og som der er almindelig adgang til. Dette gælder uanset, hvordan der linkes, herunder også ”embedded links”, hvor det indhold, der linkes til, vises som en del af en anden hjemmeside. UBVA vejledte desuden om, at der kan indgås aftaler om, at man ikke må linke, og at linking efter omstændighederne kan være i strid med anden lovgivning, herunder navnlig (for erhvervsdrivende) markedsføringslovens § 1.

Besvaret d. 03-01-2016
AC Sagsnummer 2015-297


Må man i e-læringsmateriale linke til materiale, der lovligt er gjort frit tilgængeligt på en hjemmeside, og kan den pågældende hjemmeside modsætte sig det?
UBVA udtalte, at man gerne må linke til materiale på en hjemmeside, som er gjort tilgængeligt med ophavsmandens samtykke. Linket må ikke omgå kopibeskyttelse eller betalingsforanstaltninger på hjemmesiden. En sådan linking er lovlig, selv om det måtte være anført på hjemmesiden, at det ikke er lovligt at linke til den.


Besvaret d. 26-03-2014
AC Sagsnummer 2014-313