Brugeraftaler (eksempelvis med Copydan)


Hvilke regler er der for brugen af Copydan-aftaler, hvis tidskriftet, man vil kopiere fra, angiver, at kopiering ikke er tilladt?
En bibliotekar fra en uddannelsesinstitution oplyste, at et tidsskrift indeholdt følgende udtalelse: "Denne side er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med CopyDan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug." Bibliotekaren spurgte, om det var rigtigt, eller om hendes institution var berettiget til at kopiere fra tidsskriftet, hvis den havde en aftale med Copydan Tekst & Node.

Efter samråd med Copydan Tekst & Node oplyste UBVA følgende:

Hvis man som institution har en såkaldt "erhvervsaftale" indgået efter ophavsretslovens § 14 - dvs. en aftale, der gør det muligt at fotokopiere artikler internt i virksomheder og offentlige myndigheder mv. - må man på institutionen fotokopiere tidsskrifter, uanset at der måtte stå i de pågældende tidsskrifter, at man ikke må.

Hvis man har en såkaldt "gammel undervisningsaftale" af den slags, som Copydan Tekst & Node tilbød før i tiden i henhold til ophavsretslovens § 13 - og i dag er det kun universiteterne, der stadig kører med dem - må man printe og fotokopiere på den måde, aftalen siger, uanset om der måtte stå noget andet i tidsskrifterne.

Hvis man har en af de nye aftaler om brug af værker i undervisningssammenhæng, som Copydan Tekst & Node tilbyder nu i henhold til ophavsretslovens § 13, og som er indgået af en række uddannel-sesinstitutioner undtagen universiteterne, må kan kopiere fra et analogt forlæg og printe fra et digitalt forlæg i henhold til aftalen med Tekst & Node, uanset om der står andet i det materiale, det handler om. Hvis der derimod er tale om, at man ønsker at digitalkopiere fra et digitalt tidsskrift, som der er tegnet et abonnement på, må man kun kopiere i det omfang, tidskriftet tillader det i sine licensbetingelser.

Besvaret d. 01-11-2014
AC Sagsnummer 2014-876


Hvordan må studerende bruge modeller i deres specialeafhandlinger m.v.?
En underviser fra et universitet stillede spørgsmål til reglerne for studerendes brug af modeller i deres specialeafhandlinger m.v.

UBVA rådgav generelt om reglerne i ophavsretsloven om referat og lovligt citat, jf. OHL § 22. Endvidere blev underviseren gjort bekendt med de muligheder, der findes inden for rammerne af aftalerne med Copydan Tekst & Node. Det betyder, at modeller i form af grafiske fremstillinger, grafer m.v. kan gengives i blandt andet specialeafhandlinger, da de som beskrivende værker er omfattet af Copydan Tekst og Node aftalerne. Disse aftaler giver mulighed for kopiering til intern brug i en undervisningsmæssig kontekst. Skulle en afhandling (speciale eller lignende) publiceres efterfølgende, skal rettighederne til eksisterende modeller klareres individuelt.

Besvaret d. 11-05-2023
AC Sagsnummer S-2023-348


Må et universitet bruge et uddrag af et litterært værk som led i et forskningsprojekt under universitetets aftale med Copydan Tekst & Node?
Et universitet havde forespurgt, om brugen af et uddrag af et litterært værk som led i et forskningsprojekt kunne anses for omfattet af universitetets aftale med Copydan Tekst & Node. Der var tale om et forskningsprojekt, hvor man skulle afkode forskellige personers læsehastighed i forhold til konkrete tekster.

UBVA oplyste, at universitetets aftale med Copydan Tekst & Node primært omfatter kopiering af tekster til brug for undervisningen af de studerende. Aftalen omfatter imidlertid ikke alene universitetets undervisningsvirksomhed, men også forskning og udvikling, samt kopiering til intern administrativ brug. I lyset af dette vurderede UBVA, at den beskrevne kopiering og udnyttelse efter omstændighederne kunne ske inden for rammerne af aftalen med Tekst & Node, såfremt universitetet i øvrigt overholdt aftalens vilkår, fx begrænsningsreglerne samt vilkåret om, at materialet alene måtte lagres på universitetets passwordbeskyttede intranet eller lignende.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer S-2023-972


Kan man ved at undervise ved to universiteter kun være dækket af Copydans aftaler på det ene af universiteterne?
Et universitetsbibliotek ønskede at vide om en underviser fra universitet A, der underviser på universitet B, er dækket af en aftale mellem Universitet B og Copydan Billeder. UBVA vejledte om, at aftaler mellem danske universiteter og Copydan Billeder er indgået individuelt, men at i hvert fald aftalen med Københavns Universitet var formuleret sådan, at den dækkede universitetets "undervisningsvirksomhed" og alle undervisere, som er "tilknyttet" universitetet. UBVA foreslog, at eventuelle tvivlsspørgsmål om andre aftaler med Copydan Billeder blev søgt afklaret ved henvendelse direkte til Copydan Bileder.

Besvaret d. 27-01-2017
AC Sagsnummer 2016-836