Brug af beskyttede databaser


Var det en krænkelse, at nogle universitetsansatte havde overtaget materiale fra en database udarbejdet af en ph.d.-stipendiat?
En tidligere ph.d.-stipendiat ved et dansk universitet havde under sit stipendiat udviklet en database med nogle oplysninger. Efterfølgende havde nogle forfattere ved samme universitet udgivet et værk, hvoraf et af kapitlerne var skrevet på baggrund af oplysninger fra databasen, uden at den tidligere stipendiat var blevet tilstrækkeligt krediteret. Forfatterne påstod, at der inden bogens udgivelse var indgået en aftale med stipendiaten om, at han ikke skulle krediteres.

UBVA oplyste, at databaser kan beskyttes ophavsretligt efter ophavsretslovens §§ 1 og 5 og naboretligt efter § 71. Ophavsretlig beskyttelse forudsætter at databasens indhold er udvalgt og/eller struktureret på en kreativ måde. Naboretlig beskyttelse forudsætter, at databasen er resultatet af en væsentlig investering.

Ophavsretten krænkes, hvis nogen uden tilladelse overtager noget, der afspejler den originale udvælgelse og/eller struktur. Ligeledes krænkes den, hvis ophavsmanden ikke krediteres tilstrækkeligt efter ophavsretslovens § 3 om god krediteringsskik. Naboretten krænkes, hvis nogen fremstiller eksemplarer af databasen i dens helhed eller en væsentlig del af den. Ligeledes ved gentagne og systematiske udtræk af selv uvæsentlige dele. Den krænkes derimod ikke ved manglende eller utilstrækkelig kreditering.

UBVA havde ikke haft lejlighed til at sammenligne stipendiatens database og kapitlet, og kunne derfor ikke udtale sig om, hvorvidt der var sket ophavsretskrænkelser. UBVA fandt dog, at der var en høj grad af sandsynlighed for, at stipendiaten havde rettigheder til databasen ifølge ophavsretslovens §§ 1, 5 og/eller 71, og at det derfor var sandsynligt, at det var en ophavsretskrænkelse, at bogen var baseret på oplysninger fra databasen.

UBVA kunne ikke udtale sig om, hvorvidt der var indgået en aftale om, at stipendiaten ikke skulle krediteres, men oplyste, at forfatterne og forlaget ville have bevisbyrden for en sådan aftale under en eventuel retssag.

UBVA oplyste, at personer, der krænker andres ophavsret, kan blive forpligtet til at betale vederlag, erstatning og godtgørelse, ligesom de kan straffes med bøde eller fængsel. Ligeledes kan ophavsmanden kræve krænkende eksemplarer inddraget og destrueret.


Besvaret d. 24-06-2009
AC Sagsnummer 200900393


Gælder databasebeskyttelsen for databaser skabt af udlændinge?
Databasebeskyttelsen omfatter ikke frembringelser fra personer eller virksomheder, som ikke er statsborgere eller hjemmehørende i ikke-EU-lande, medmindre der foreligger gensidighed, hvilket ikke er tilfældet for så vidt angår USA. Data som sådan er ikke beskyttet, men udvalg eller sammenstilling af data kan være ophavsretligt beskyttet. Udtræk af en mindre mængde data til at fremstille en graf vil dog ofte ikke krænke rettighederne. ”Fair use” er et begreb fra USA’s retspraksis og lovgivning, som ikke gælder i Danmark. Udvalg og sammenstilling af data kan dog anvendes som lovligt citat, hvis man alene anvender det, som er nødvendigt for at begrunde eller illustrere selvstændig kritik eller et selvstændigt resultat, baseret på de pågældende data.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer S-2024-187


Må man skanne en fjernlånt forskningsartikel fra en anden institutions bibliotek, der er hentet fra en database, udprintet og derefter tilsendt - for så at uploade den på et kursusintranet.
UBVA udtalte at ifølge ophavsretsloven var der tale om en krænkelse af rettighederne, og at dette dermed ville kræve tilladelse eller en Copydan aftale hvor det var muligt.

Besvaret d. 04-10-2013
AC Sagsnummer 2013-683